Huishoudelijk reglement

Nomenclatuur:

1. In dit reglement wordt verstaan onder: De Sektor: de Stichting De Sektor.

2. De statuten: de statuten van de stichting

3. Het bestuur: het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel [x] van de Statuten; 

4. Inzamelingsacties: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de stichting kunnen worden verwezenlijkt, ook wel ‘inkomsten’ genoemd; 

5. Projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

6. Profiteurs

7. sektorhoofden 

8. liaisons

9. cultuursnuivers

Artikel 0 – Bepalingen over dit document

0.1 Dit huishoudelijke reglement is onderhevig aan een jaarlijkse evaluatie, en zal worden bijgeschaafd indien nodig geacht door het bestuur. Deze evaluatie bestaat uit een vergadermoment en een schriftelijke feedback tijdens een daarvoor ingestelde aanschrijfperiode.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1 Dit huishoudelijk reglement is opgesteld ten behoeve van Stichting De Sektor.

1.2 De Stichting De Sektor heeft als doel het behartigen van de belangen van profiteurs en het zijn van een verbindingslaag tussen hen en de gemeente Enschede.

1.3 Het bestuur van de Stichting De Sektor bestaat uit vijf bestuursleden.

Artikel 2 – Bestuur

2.1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting.

2.2 De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen van het bestuur en het vertegenwoordigen van de stichting.

2.3 De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de stukken van de stichting en het voeren van de correspondentie.

2.4 De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting.

2.5 Van de bestuursleden wordt verwacht een actieve rol te vervullen in het ondergrondse landschap van Enschede en naast de bestuursfunctie een rol te bekleden in het culturele veld. 

Artikel 3 – Bestuursvergaderingen

3.1 Het bestuur vergadert minimaal 12 keer per jaar.

3.2 De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter.

3.3 De agenda van de vergadering wordt opgesteld door de secretaris.

3.4 De vergaderingen worden genotuleerd door de secretaris.

3.5 Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

3.6 De vergaderlocaties worden per vergadering bepaald, er wordt ten alle tijden getracht deze vergaderingen op een productielocatie van een undergroundorganisatie te laten plaatsvinden.

Artikel 4 – Taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden

4.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en vertegenwoordigt de stichting.

4.2 De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de stukken van de stichting en het voeren van de correspondentie.

4.3 De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting.

4.4 De overige bestuursleden hebben de taak de voorzitter, secretaris en penningmeester te ondersteunen in hun werkzaamheden.

4.5 Het bestuur streeft een vertegenwoordiging te zijn van de profiteurs om hen in goede mate te kunnen vertegenwoordigen. 

4.6 Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid de doelgroep van de Sektor betrokken te houden bij de organisatie. 

4.7 Het bestuur heeft eens per jaar de verplichting om een evenement te organiseren waarin talent van de profiteurs wordt getoond, dit neemt de vorm aan van een hybride expo/feest. Dit evenement dient minimaal twee zalen te beslaan, met minimaal acht artiesten in de line-up en dient minimaal 2500 euro te hebben gekost.

Artikel 5 – Financiën

5.1 De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting.

5.2 De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en het begrotingsvoorstel.

5.3 De penningmeester is verplicht om de financiën jaarlijks te laten controleren door een accountant.

Artikel 6 – Gedragscode

Gedragscode: bestuursleden worden geacht zich te houden aan een gedragscode die respectvol en professioneel gedrag ten opzichte van andere leden en externe partners omvat. 

De Sektor is an inclusive organisation where everyone is welcome. We want everyone to have an enjoyable and fulfilling experience. Everyone is expected to be friendly and respectful towards each other. This applies to all of De Sektor’s physical meetings, events and the like, as well as all online communication channels and virtual activities. Non-members violating this code of conduct may be asked to leave immediately. 

Everyone is welcome regardless of age, ability, race, ethnicity, gender, gender identity and expression, sexuality, marital status, family status or religion.

  1. Meetups: Er worden een aantal keer per jaar bijeenkomsten gehouden om de voortgang van de Sektor te delen met de profiteurs en nieuwe ideeën te bespreken. Profiteurs worden op de hoogte gesteld van de datum en locatie van de bijeenkomsten..
  2. Samenwerking: Profiteurs worden aangemoedigd om samen te werken aan projecten en evenementen. Het bestuur kan initiatieven ondersteunen door middel van advies.
  3. Wijzigingen: Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door het bestuur. Leden worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

Artikel 7 – Slotbepalingen

6.1 In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

6.2 Dit huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door het bestuur.

6.3 Wijzigingen treden in werking na goedkeuring door het bestuur.

6.4 Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door het bestuur.